Политическа платформа на ДГИ

ДВИЖЕНИЕ “ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА” – СДС

П О Л И Т И Ч Е С К А  П Л А Т Ф О Р М А

Макар и не така стремително, както в някои източноевропейски страни, след 10 ноември 1989 година в България се извършва мирна революция за разрушаване на тоталитарната система и установяване на съвременно демократично общество.

Тоталитарният тандем “комунистическа партия – държава” за 45 години господство подмени гражданското общество с обезличена, манипулирана тълпа.

Правото да изградят ново демократично общество принадлежи единствено на гражданите, обединени в широка демократична организация. Такава организация е Движението Гражданска инициатива, наричано по-нататък ДГИ, което беше учредено на 25 ноември 1989 година в София. То обединява всички граждани на нашата страна, които отхвърлят тоталитарната система и са решени с демократични средства, със средствата на самоуправлението да създадат свободно гражданско общество и цивилизована правова държава. Гражданска инициатива не е политическа партия, но е политическо средство за граждански контрол върху властта и за установяване на такова обществено устройство, при което държавната власт ще бъде инструмент на народната воля.
С установяване на многопартийна парламентарна демокрация не се изчерпват целите и задачите на ДГИ, защото винаги ще има необходимост от защита на гражданските права и интереси. ДГИ ще се стреми никога вече в България властта да не бъде завладявана с незаконни средства и да не се допусне реставрация на тоталитарната система.

Движението е организация, основана на инициативи “отдолу” за решаване на възникналите икономически, политически, социални, културни и екологични проблеми. ДГИ не изразява частните интереси на отделни социални групи, а е политическо средство на най-широки слоеве от населението. С членуването си в ДГИ гражданите, без оглед на своята партийна, социална, етническа и религиозна принадлежност, се превръщат в част от нов социален механизъм за поставяне и решаване на местни, национални и обществени проблеми.

 

КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ?

Съгласно принципите на Устава на ООН и на Международната харта за правата на човека, признаването на достойнството, на равните и неотменни права на личността съставлява основата на свободата, справедливостта и мира в света.

Ние се ръководим от убеждението, че всички хора по природа са еднакво свободни и обладават неотменими права. Тези права са правото на свобода и човешко достойнство, на придобиване и владеене на собственост, на свободен избор и стремеж към щастие. Никой чрез никакви средства, чрез никакво обществено съглашение няма и не бива да има привилегията да лишава личността от тези нейни свещени права. Едновременно с това, не може да бъде свободен онзи, който лишава другиго от свобода. Ето защо ДГИ не допуска и ще се бори срещу всякакви опити било то чрез действие, било чрез възможните форми на пропаганда за разпалване на вражда на национална, етническа, расова или религиозна основа; срещу всякаква расова, национална, етническа или религиозна дискриминация; срещу войната като средство за разрешаването на международните конфликти.

 

НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ СА:

- Политическа система, основана на плурализма на идеите и на обществено-политическите форми на социален живот;

- Законността на политическата власт да се основава само на свободни и демократични избори;

- Разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;

- Гласност, информираност;

- В Конституцията следва да се запише, че България е република, без каквито и да било определения на характера на обществените отношения. Единствен законодателен орган в Република България е Народното събрание, което е постоянно действащо. Функциите на Държавен глава следва да се изпълняват от Президент, който не може да заема ръководен партиен пост и се избира чрез пряко всенародно гласуване;

- Пълна деполитизация на армията, силите за сигурност и опазване на вътрешния ред, държавната администрация и съдопроизводството;

- Правителството да осъществява само изпълнителната власт, да се отчита редовно за дейността си пред Народното събрание;

- Никой няма право да издава поднормативни актове или да гласува закони – дори Народното събрание – които противоречат на Конституцията, утвърдена от Великото народно събрание или ограничаващи правата на личността, гарантирани от тази Конституция.

 

ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА

- Свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения;

- Свобода на словото и печата, митингите и събранията, солидаризирането на гражданите в дружества и политически партии;

- Неприкосновеност на личния живот и личната кореспонденция, правото на гражданите да оспорват по съдебен ред решения и действия на властите;
- Правото на гражданите свободно да напускат страната и се връщат по своя воля, да живеят и работят там, където намерят за добре – било то на територията на страната, било то в чужбина;

- Пълно равенство на гражданите пред закона и съда, както правото на юридическа защита от момента на предявяване на обвинение или задържане;

- Правото на участие в ръководенето на обществените и държавни дела чрез свободни и демократични избори, гарантиращи свободното волеизлияние на избирателите, като всеки гражданин на страната може да избира и да бъде избиран, независимо от расова, национална, етническа, политическа или религиозна принадлежност;

- Правото на личността да търси, получава и разпространява информация и идеи от всякакъв характер, независимо от границите и чрез каквито и да е средства по свой избор, с изключение на пропаганда на война, расова, национална и религиозна омраза, както и призиви за дискриминация, враждебност и насилие.

 

ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ДГИ заема позицията да защитава правото на гражданите от етнически, религиозни, езикови и прочие малцинства да имат свой собствен културен живот със свобода на религиозните и традиционни обреди и ритуали, да си служат с родния си език.

Същевременно ДГИ приема българския език като единствено официален за страната и се обявява срещу действия на отделни граждани, общности или организации, които оспорват националния суверенитет и териториалната цялост на България. Гражданска инициатива се обявява против създаването на политически партии и организации на верска и етническа основа. Считаме, че е недопустимо националният въпрос да се превръща в арена на предизборни страсти и амбиции.

Движение Гражданска инициатива ще се бори за защита на гражданските права и свободи на всички българи, живеещи извън границите на България и ще спомага за културното им приобщаване към ценностите и стремежите на българската нация.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ние отричаме виждането за някаква фатална последователност и предопределеност на социалното развитие. Нашият идеал е общество, което ще даде простор за развитието на частната инициатива и ще гарантира демократично взаимодействие между разнопосочните социални интереси. Ето защо ние считаме, че не е възможно да съществува една “дълговечна икономическа програма”, а че такава трябва да се изработва за всеки конкретен момент. Съществуват само основни принципи, на основата на които се изгражда програмата. Те са:

- равноправие на всички форми на собственост върху средствата за производство;

- пазарна икономика, по отношение на която държавата може да има само регулиращи функции с цел защита на социално слабите за запазване на социалното равновесие;

- социална политика, чиято основна и неизменна цел трябва да бъде непрекъснато повишаване на жизненото равнище на социално слабите;

- допущане само на екологически чисти или екологически защитени производства, строги закони срещу всякакъв вид замърсители на природната среда;

- земята принадлежи на онези, които я обработват;

- трудово законодателство, което да гарантира правото на всички, подкрепа на безработните, премахването на уравновиловката в заплащането – материалната обезпеченост на личността трябва да бъде резултат само от нейния собствен труд, било то физически, било то интелектуален.

 

ЗА КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА, СЕ ОТНАСЯ КАЗАНОТО И ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА. Настоящият момент, например, изисква повишаване и на политическата, и на общата култура на гражданите. Тоталитаризмът остави след себе си огромни културни и нравствени опустошения. Ето защо една от основните цели на ДГИ в тази област в момента е да възпитава политическа култура на основата на уважението към достойнствата и правата на човека, толерантност към различните мнения и възгледи, взаимопомощ и милосърдие. Тази програма може да претърпи изменения в бъдеще, но в нея винаги трябва да присъстват основните принципи на културната политика на ДГИ:

- деполитизация и деидеологизация на учебното дело, автономност и особен статут на привилегиите за образованието;

- разнообразие на формите на обучение на подрастващите – държавни и частни форми на обучение;

- възраждане на принципа на Свободните университети, където всеки гражданин може да слуша лекции по интересуващата го дисциплина;

- автономия на висшите учебни заведения;

- правото на твореца сам да възпроизвежда (или по договореност с друго частно лице) своята творба, да я разпространява и продава единствено по законите на търсенето и предлагането;

- премахването на всякакви държавни институции (казионните творчески съюзи, Комитета по печата с неговите подразделения и други), спъващи свободното развитие на културния потенциал на нацията;

- правото на творците да се обединяват в групи и съюзи с различни естетически и идейни платформи.

В заключение трябва да подчертаем, че тази политическа платформа не обхваща всички конкретни задачи, които стоят за разрешение днес пред ДГИ. Тя очертава само общите насоки, в които ще се развива нашата дейност, но тази дейност ще се обогатява и чрез инициативата на членовете на движението.

В решаващото десетилетие на отминаващия век, ние, участниците в Движение Гражданска инициатива можем и трябва да поемем в свои ръце бъдещето и собствената си съдба, защото това е единственият път за изграждането на нашето мило Отечество България в цветуща страна на свободни, равноправни и щастливи граждани!

 

Линкове
its really really pleasant treatise aboard building up fashionable weblog. Babyliss Perfect Curl I loved it, hollister shop story namely fine thats why i have peruse it fully http://www.hollisterparissoldes.fr I think each one is getting more from this network site, www.lugga.co.uk the echo quality and the picture quality of this movie post namely really amazing. chanel espadrilles Can you differentiate us more about this? I'd paucity to find out some additional information. vivienne westwood uk Google weblog also come fast among quest engines too. ray ban uk This post concerning how apt embed a YouTube movie code namely genuinely beneficial surrounded advocate of fashionable internet way viewers. Good job, Babyliss Pro Perfect CurlYouTube namely world's biggest movie sharing website,