Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.9. Литература

 
13.9. Л и т е р а т у р а
 
Аким, В. 2000. (2002). Циганите в историята на Румъния. София: Инфонет.
Александриева, Л. 2003. Ромската жена и домашното насилие. София: Фондация “Утре”.
Алтермат, У. 1998. Етнонационализмът в Европа. София: Гал-Ико
Андонов, А., П. Макариев, ред. 1996. Интеркултурно образование.. София: Минерва
Андреев, М. 1983. „Проблеми на учителската професия”. В: Народна просвета, 12, с.57-58.
Антова, М., Р. Вълчев. 1998. „Идеи за промяна”. В: Отворено образование, 3, с.5-14.
Антология на ромската поезия. 2002. Подбр. и съст. Г. Парушев. София: Фондация „Подкрепа за ромите”.
Аспекти на етнокултурната ситуация в България. 1992 (1994). София: АКСЕС, 416 с.
Баталиола, Ф.1995. „Социална дисквалификация на недипломираните”. В: Перспективи, 3, с.457-473.
Бедността сред нас 2010. http://www.caritaseuropa.org/module/FileLib/ZeroPovertyPartABULGARIANfinal.pdf
Борисов, Б., В. Жечев. 1990. „Етническият конфликт и политическите промени у нас”. В: Социологически проблеми, 5.
Борисова, Т., Х. Кючуков, Й. Нунев. 1997. Светът на ромите. Книга за учителя по литература за V-VІІ клас. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 19 с.
Босаков, В. 2010. Интеграцията на мюсюлманите в България. София: Иврай.
Бояджиева, П., Е. Герганов, М. Дилова и др. 1994. Образованието извън училищните стени, София: Гал-Ико.
Брайкова, С. 2001. Ромите в с. Куклен (Пловдивско). Куклен, 52 с.
Бретон, Р. 2002. Етнополитика. София: ИК “Одри”.
Брубейкър, Р. 2004. Национализмът в нови рамки, София: Критика и хуманизъм.
Бурдийо, П. 1997. Практическият разум. София: Критика и хуманизъм.
България: Предизвикателствата на бедността. НСИ, 2003.
Бюксеншютц, У. 2000. Малцинствената политика в България: политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия (МЦПМКВ), 247 с.
Васева, М. 1997. Светът на ромите и техните творци. Притурка към Книга за учителя по литература в ІХ-ХІ клас. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 27 с.
Вацев, Ц. 1999. Берковските роми: Наричани цигани от кв. Раковица-Берковица: Минало и настояще. Монтана: Полимона, 101 с.
Взаимоотношения между поколенията и половете, 2007.
Властта на медиите: студии и статии. 2003. Ред.кол. Е. Добрева. Шумен: Унив.изд. “Еп. Константин Преславски”.
Всеобща декларация за правата на човека, 1948, чл. 23, ал. 1, 2, 3.http://eltimir.blog.bg/politika/2010/08/13/mejdunarodna-harta-za-pravata-na-choveka.590498  
Вторият шанс. 2001. Сборник. Видин: Сдружение „Свободен младежки център”.
Гелнър, Ъ. 1999. Нации и национализъм. София: Панорама и Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”.
Генов, Д., В. Маринов, Т. Таиров. 1964. Циганското население в НРБ по пътя на социализма. София.
Георгиев, Ж. и др. 1993. „Някои резултати от изследването Етнокултурната ситуация в България – 1992”. В: Социологически преглед, бр. 3.
Георгиев, Ж., И. Томова, М. Грекова, К. Кънев. 1992. Етно-културната ситуация в България. София: МЦПМКВ.
Георгиева, Р. 2002. Етнокултурна идентичност на ромите: история, памет, разказ. Добрич: Аве факте
Герганов, Е., Х. Кючуков. 1999. Образователни нагласи на ромите в България. София: Тилиа, 110 с.
Гергова, Л. 2009. Етнически стереотипи във всекидневната култура. Автореферат за „Доктор” по фолклористика, София: Институт по фолклор-БАН.
Глобални модерности, 2004, съст.: М.Федърстоун, С. Лаш, Р. Робертсън, София: Критика и хуманизъм.
Горнев, Г. 2002. “Национална идентичност, политическо лидерство и обществена поляризация”. В: Социологически проблеми, 1-2.
Гоцев, В. 2002. Кратка история за разселване и миграция на роми в гр. Славяново (1826-1990 г.). Самиздат.
Градев, Д. 2010. Стигма и личностна биография. София: Изток-Запад, 616 с.
Градев, Д. 1987. Събитията в жизнения път на личността. София: Наука и изкуство.
Грекова М. и кол. 2008. Ромите в София. София: Изток-Запад.
Грекова, М. 2006. “Да се вгледаме в архивите: ромите в София”, 1945-1989”. В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. София: Унив.изд. “Св. Кл. Охридски”, с.146-173.
Грекова, М. 2001. Малцинство. Социално конструиране и преживяване. София: Критика и хуманизъм, 234 с.
Грекова, М. и др. 1996. Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси. София: Фондация Минерва.
Грекова, М., А. Кирилова, Н. Гологанова 1996. „Как циганите присъстват в света на българина”. В: Социологически проблеми, 2, с.83-99.
Гюпци-2001: Социо-културни модели на поведение в ромските общности, живеещи в центрове на граничните общини на Югозападна България. 2001. Съст. А. Пампоров, М. Жалова, М. Попова, И. Вълев. София: Ефект, 47 с.
Да развиваш междуетнически взаимоотношения. 2000. Съст. Маргарита Карамихова. София: Фондация С.Е.Г.А., 102 с.
Данов, С., съст. 2001. Десегрегация на ромските училища: гарантиране на равни образователни възможности за ромите в България. София: Scorpion.
Дейкова, О., С. Чакър. 2000. Българското училище и децата от турската етническа група. София: КОТА.
Дельоз, Ж. и Ф. Гатари. 2009. Хиляда плоскости. Капитализъм и шизофрения. София: Критика и хуманизъм.
Денков, Д., ред., Е. Станоева, В. Видински. 2004 (2005). Ромските училища в България. София: Фондация “Отворено общество”.
Дечева, М. съст. 2008. Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция. София: Парадигма, 666 с.
Деянова, Л., ред., Г. Лозанов, съст. 2000. Медии и митове. София: Унив.изд. „Св. Кл. Охридски”.
Димитров, А. 1992. „Циганите в България - идеи и ценности”. В: Аспекти на етно-културната ситуация в България. София: ЦИД и Фондация „Ф.Науман”, с.106-112.
Димитров, К. 1988. Социология на социалнокласовата структура. Метатеоретични, общотеоретични и научно-приложни проблеми. София: Наука и изкуство.
Димов, В. 2001. Етнопоп бумът. София: Българско музикознание, 191 с.
Димова, Л., ред. 2004. Ромите: другото измерение на промените. София: USAID и “Партньори-България”.
Димова, Л. 2004. “Етнизирана ли е бедността в България”, Социологически проблеми, 1-2 , с.216-236.
Димова, Л., Н. Тилкиджиев. 1996. Профили на националната идентичност: между локализма и етноцентризма. София: Фондация “Свободна инициатива”.
Добрева, Д., Д. Колев, Ц. Драганова и др. 2002. Ще Ви разкажа за една ромска жена. Сборник есета и разкази. София: Фондация “Отворено общество”, 80 с.
Езиковото и литературното обучение на ромските деца в V-VІІІ клас. 2000. Под ред. на Х. Кючуков. София: Тилиа, 80 с.
Еленков, И., Р.Даскалов. 1994. Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност.. София: Просвета
Енциклопедичен речник по социология. Михайлов, С. и Н. Тилкиджиев. 1997. София: М-8-М.
Ерменов, Б. 2005. “Проблеми на българската интелигенция в процеса на евроинтеграция”. В: Евроинтеграцията на България: проблеми и перспективи. Под ред. на А. Мантарова. София: Аля, с. 51-75.
Етническа интеграция и решаване на конфликти – пролет-лято 2002. Бюлетин. София: Фондация „Партньори – България”.
Етническата картина в България. 1993. София: Изд. “Клуб’90”, 184 с. (“Проект за етнически взаимоотношения”, Принстън, САЩ).
Етническата преса в България. 2000. Ред. Р. Стойкова. София: Български хелзинкски комитет, 176 с.
Етнически измерения на детския труд, 2001, София: БАН, планова работа
Етническите малцинства в печата. 2002. Ред. Ю. Методиева, Р. Стойкова. София: Български хелзинкски комитет, 444 с.
Етнокултурата ситуация и отношението на населението на Шумен към художествената култура. 1994. Шумен: Алтос, 174 с.
Желязкова, А., Д. Михайлов. 2005. Социологическо изследване на ромите. София: МЦПМКВ.
Желязкова, А., ред. 1995. Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани.. София: МЦПМКВ
Заедно по трудния път на промените. 2003. София: Фондация „Партньори – България”
Захариева, М. 1997. „Промени в училищното образование”. В: България днес и утре,Съст. и ред. Н. Генов, София: Графимакс, с.295-309.
Защо не диалог?!. Как млади хора, близки по дух и мечти, променят общността , в която живеят. 2002.Съст. В. Козарев. София: Фондация С.Е.Г.А., 140 с.
Здравните проблеми на ромите – същност, следствия и пътища за тяхното преодоляване. 2002. Ивайло Търнев и др. София: Фондация “Отворено общество”, 88 с.
Златанова, В. 2010. „Условия на живот и благосъстояние”. В: Тилкиджиев, Н., ред. Благополучие и доверие: България в Европа, София: Изток-Запад, с.63-85.
Зографова, Й. 1996. „Междуетнически нагласи и социални дистанции”. В: Социологически проблеми., 2, с.55-66
Иванов, А., Г. Димов и др. 2001. За ромите, земеделието и интеграцията. Историята на една програма и какво се появи от нея. София: Фондация С.Е.Г.А., 44 с.
Иванов, И. 1997. Проблеми на интеркултурното образование. Шумен: Аксиос, 145 с.
Извън капана на зависимостта. 2003. Регионален доклад за човешкото развитие. ПРООН, София.
Илиев И., П. Кабакчиева. 2002. Социална оценка на достъпа до основно образование в България (ръкопис). Проект, финансиран от Световна банка чрез Програма за защита на деца в риск на МТСП.
Илиева, И. 2000. „Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и нейният контролен механизъм”. В: Правна мисъл,2.
Илиева, И. 2001. „Хартата за основните права на човека в Европейския съюз”. В: Правна мисъл,1.
Илиева, И. 2001. Международноправна закрила на лицата, принадлежащи към малцинства, на примера на Румъния и Югославия. Докторска дисертация. София: Институт за правни науки-БАН.
Интеркултурното образование в България – идеал и реалност. 1998. Под ред. на Пламен Макариев. София: АКСЕС, 224 с.
ИПНС (Известия на Президиума на Народното събрание) № 104, 30.12.1958, с.2; №2, 5.1.1960, с.1 и ИПНС №18, 1.3.1960, с.7.
Калхун, К. 2003. Критическа социална теорияхуманизъм., София: Критика и
Канфийлд, Д. 2007. Принципите на успеха. София: Обсидиан, 556 с.
Капелле-Погаджиян, А. и Н. Рагарю. 2008. „Малцинствените партии, партии „като другите”? Опитът на ДПС в България и на ДСУР в Румъния”. В: Дечева, М., съст. Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграцияAcademica Balkanica 4. София: Парадигма, с.61-120.
Карахасан-Чънар, И. 2005. Етническите малцинства в България. София: ЛИК.
Кварталът и хората. Столипиново : Началото на една дълга промяна. 1997. София: Фондация С.Е.Г.А., 108 с.
Кенрик, Д. 2001. Циганите – Исторически речник: Циганският род през вековете до наши дни. София: Отечество, 286 с.
Кенрик, Д., Г. Пъксон. 1998. Хитлеризмът и циганите. Циганите под знака на свастиката. София: Център за циганоложки изследвания и ИК ”Литавра”, 160 с.
Керим, У. 2003. Лирика. С., Народна култура, 184 с.
Кертеш, Т., О. Найденова, Р. Вълитова. 2003. Най-добри практики на ромски проекти в Централна и Източна Европа. София: Фондация “Партньори – България”.
Кисьов, Н. 2000. Моите приятели от “Белия бивол”: Разкази за ромите. София: Карина М.
Кметова, Т. 2000. Образователна система - състояние, промени, анализ на рисковете в Ранно сигнализиране – България, март 2000.
Ковачева, Л. 2000. Ромът знае пътя. София: Скорпион.
Ковачева, Л., Ш. Пашов. 2003. Апостолът на ромите в България (1898 – 1981). София: КХАМ – Слънце, 80 с. 
Ковачева, Н., Т. Владимирова, Х. Кючуков. 1996. Ромски приказки: Притурка към читанката за І клас. Събр. и обраб. Й. Нунев. София: Междуетническа инициатива за човешки права”, 31 с.
Ковачева, Н., Т. Владимирова, Х. Кючуков. 1997. Ромски приказки: Притурка към читанката за ІV клас. Събр. и обраб. Й. Нунев. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 27 с.
Коев, Д. 2000. Ромската общност – към повече съгласие със себе си и обществото. София: Андрал 2000, бр.8, с. 24-34.
Колев, А. 2003. Политическите партии и ромите в България. Пловдив: Призма.
Колев, А. 2002. Мешерето. Мит и действителност. Асеновград, 72 с.
Колев, Г. 2003. Един циганин в ЦК на БКП. Преживелици, терзания, размисли. София: “Вини-1873”, 329 с.
Колев, Д., С. Колева, М. Христова и др.2003. Ромската сватба във Велико-Търновско. Традиции и памет. Велико Търново: Астарта, 168 с.
Колев, Д. 2002. Календарни празници на ромите в Централна България. Велико Търново: Фабер.
Колев, Д., Т. Крумова. 2002. Книга за учителя по ромски фолклор. В. Търново: Фабер.
Колев, Д. 2001. Фолклор на ромите в Централна България. В. Търново: Фабер, 108 с.
Колев, К., А. Райчев, А. Бунджулов. 2000. Училището и социалните неравенства. София: ЛИК.
Колева, И. 2000. Етнопсихо-педагогика на говора.. София: Унив.изд. “Св. Кл. Охридски”, 256 с. , Централен институт за усъвършенстване на учителите
Колева, И., Ж. Иванова, Г. Хаджийски. Етнопсихопедагогика на детето. Рефлексивни аспекти на социалната ситуация и образованието в междуетническа среда. Самоков: Романи Бахт.
Комуникация в ромските общности. 2001. София: УНИЦЕФ.
Копева, Д., Л. Димитров, Михайлов Д. 2002. Индекс на човешкото развитие. София: UNDP, 44 с.
Корсини, Р.Д., ред. 1998. Енциклопедия по психология. София: Наука и изкуство.
Крековичова, Е. 1995. “Толерантност и бариери в образованието на етносите”. Българска етнология, 4.
Крумова, Т. 2002. Богатството на циганина. Приказки на ромите от Северозточна България. Велико Търново: Фабер, 112 с.
Кръстева, А., съст. и ред. 2006. Фигурите на бежанеца. София: Нов български университет.
Кръстева, А. 2004. „Българската етническа политика”. В: Кръстева, А., съст. и ред. От етничност към миграция. София: Нов български университет.
Кръстева, А. 1999. Идентичности, дискурси, власт. София: Петекстон.
Кръстева, А., Д. Колев, Т. Крумова. 2002. Вълшебни страници от ромския фолклор. Учебно помагало за учениците от ІІ до VІІ клас. Велико Търново: Фабер, 180 с.
Кънев, К., ред. 2006. Пет години по-късно: неправителствените проекти за десегрегацията на ромското образование в България. София: Български хелзинкски комитет.
Кънев, К., ред. 2000. Десегрегационни проекти на НПО. София: Български хелзинкски комитет.
Кючуков, Х. 2006. Десегрегация на ромските ученици. София: Фондация С.Е.Г.А.
Кючуков, Х. 2004. Методика на обучението по български език в началните класове в условията на билингвизъм. София: Просвета, 160 с.
Кючуков, Х. 2003. Кратко описание на ромския език в България. Библиотека “Ромска лингвистика”, № 1. София: Международно социолингвистично дружество, 212 с.
Кючуков, Х. 2002. Писмената реч на български език на ученици роми в ІІІ-ІV клас: Лингводидактичен, психолингвистичен и социолингвистичен сравнителен анализ, методика на обучението. С., Балканска фондация “Дайвърсити”, 248 с.
Кючуков, Х. 1993.  Ромска култура. Експериментален учебник за ученици билингви. София: UNICEF, 50 с.
Лаш, К. 1997. Бунтът на елитите и предателството към демокрацията. София: Обсидиан.
Лацкова, И. 2000. Родена съм под щастлива звезда: Моят живот на циганка в Словакия. София: Литавра, 233 с.
Лиежоа, Ж.-П. 1996 (1999). Роми, цигани, чергари. София: Информационен и документален център на Съвета на Европа, 367 с.
Лиежоа, Ж.-П. и др. 1998. Ромите – европейско малцинство. София: Междуетническа инициатива за човешки права.
Литературата на малцинствата в България след Освобождението.  1999. Т. 1. Ред. В. Мутафчиева, Г. Цанков, М. Карабелова. София: Карина М, 256 с.
Маева, М. 2008. „Съвременни миграционни вълни на българските турци”. В: Дечева, М., съст. Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция. Academica Balkanica 4. София: Парадигма, с.333-356.
Макариев, П. 2009. Малцинствени политики и делиберативна демокрация. София: Изток-Запад, 252 с.
Макариев, П. 2008. Мултикултурализмът: между толерантността и признанието – към един диалогичен подход. София: Изток-Запад, 240 с.
Макариев, П. 2004. „Публични политики и културни различия: теоретични модели”. В: Кръстева, А., съст. и ред. От етничност към миграция. София: Нов български университет.
Макаринов, С., П. Димитров, А. Вичева, А. Йонкова и др.2003. Малцинствата и полицията – неизбежната промяна. София: Център за подпомагане на хора, преживели изтезание – АСЕТ, 88 с.
Маликов, Я. 1992. Циганско-български речник. София: Фондация “Отворено общество”, 96 с.
Малцинствата в България. 2003.Национален съвет по етническите и демографските въпроси към Министерски съвет. София: МЦПМКВ, 48 с.
Малцинствата в Централна и Източна Европа. Докладът се издава със съдействието на Българския комитет за защита на малцинствените права със спонсорството на програма ФАР. (ІІІ. 12.)
Мануш. 2002. София: Женифер-Хикс.
Маркет Тест. 1999. Реформата в образованието и обществените нагласи.
Марушиакова, Е. и В. Попов. 2008. „Цигански/ромски идентичности в новите европейски измерения (Случаят Източна Европа)”, В: Дечева, М., съст. Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграцияAcademica Balkanica 4. София: Парадигма, с. 637-660.
Марушиакова, Е., В. Попов. 2000. Цигани/Рома от старо и ново време. София: Литавра, 191 с.
Марушиакова, Е., В. Попов. 2000. Циганите в Османската империя. София: Литавра, 116 с.
Марушиакова, Е., В. Попов. 1995. Циганите в България. Проблеми на мултикултурната музейна експозиция. София: Клуб 90, 59 с.
Марушиакова, Е., 1992. „Проблеми на децата – циганчета”. В: Национален анализ на положението на българските деца и семейства. София: УНИЦЕФ.
Марушиакова, Е. 1992. „Циганите в българия и тяхната религия”. Аспекти на етнокултурната ситуация в България. София: ЦИД и Фондация "Фр.Науман", с.112-118.
Междуетническите отношения в България и Румъния. Основни факти. 1999. Наръчник. Изследователски център за междуетнически отношения в Трансилвания, Румъния – ИПИС /IPIS/ и АКСЕС.
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия 2003. Проучване сред етнически деца, техните родители и учители за специфични проблеми в образователната система. София.
Мизов, Б. 2006. Българските цигани (бит, душевност, култура). Том 1.Съставителство и научна редакция - доц. д-р Максим Мизов, с.124-154.
Мизов. М. 2008. Социалнопространствени позиции на българските роми. София: Център за исторически и политологически изследвания.
Мизов, М. 2003. Ромите в социалното пространство. София: Парадигма, 340 с.
Миленкова, В. 2010. Социални измерения на образованието. Благоевград: Издателство на ЮЗУ “Н. Рилски”.
Миленкова, В. 2010. „Образователни постижения и благополучие”. В: Тилкиджиев, Н., ред. Благополучие и доверие: България в Европа?, София: Изток-Запад, с.369-383.
Миленкова, В. 2009. Българското училище във фокуса на неравенствата, София: АИ “Проф.М.Дринов”.
Миленкова, В., А. Гълъбов. 2007. Отпадане от училище и интеграция на ромите в съвременното българско общество, планова тема, отчетена в Института по социология-БАН. (непубликувана)
Миленкова, В. 2004. Отпадането от училище. София: Акад. изд. “М. Дринов”.
Миленкова, В. 2000. Частното училище. София: Орион Прес.
Миленкова, В. 1998. Елитните училища в България - модели на социално формиране. София: Фондация „Свободна инициатива”.
Миленкова, В. 1997. Учителят. Социологически портретофия: Образование., С
Миленкова, В. 1995. Невидимият свят на образованиетоофия: Критика и хуманизъм., С
Минев, Д. , М. Желязкова. 2001. Социална интеграция на ромите, София, планова тема в Института по социология-БАН. (непубликувана)
Минев, Д. 2000. Етнически измерения на детския труд, 2001, София, планова тема, отчетена в Института по социология-БАН. (непубликувана)
Митев, П.-Е. 2002. “Динамика на бедността”. В: Селени, И. ред. Бедността при посткомунизма. София: Изток-Запад.
Михайлов, Д., А. Желязкова. 2005. Окончателен доклад: Оценка на съществуващите образователни политики и практики за предоставяне на равен достъп до обучение на деца от малцинствата... (http://www.ncedi.government.bg/Report )
Многоцелево наблюдение на домакинствата. НСИ, 2003: 81-83.
Многоцелево проучване на домакинствата в България, 2007, Световна Банка/Институт „Отворено общество”-София.
Муф, Ш., съст. 2004. Измерения на радикалната демокрация, София: Критика и хуманизъм.
Назърска, Ж. 1999. Българската държава и нейните малцинства 1879 – 1885. София: ЛИК, 272 с.
Най-хубавите цигански приказки. 1996. Съст. и ред. Л. Пешков. София: Отечество, 170 с.
Наръчник за партниране при разрешаването на конфликти. 2001. София: Фондация „Европартньори”, 40 с.
Национален доклад “Развитето на човека – България-1998”. 1998. Съст. и ред. А. Иванов. София: UNDP, 96 с.
Национален доклад “Цели на хилядолетието за развитие на България”. 2003. София: UNDP, 56 с.
Национален доклад за човешкото развитие. 1997. Под ред. на Н. Генов. София: UNDP, 112 с.
Национален доклад за човешкото развитие. 2000. Под ред. на А. Иванов. София: UNDP, 88 с.
Национален доклад за човешкото развитие. 2001. Под ред. на Д. Михайлов, София: UNDP.
Национален доклад за човешкото развитие. 2003. Под ред. на А. Иванов. София: UNDP, 68 с.
Национален план за борба с бедността и социалната изолация 2005-2006. София: МТСП.
Неделчева, Т. 2011. Националната идентичност в събитийността на етноса. Велико Търново: Фабер ЕООД
Неделчева, Т. и др. 2011. Национална идентичност и социални времена. София: Аскони Издат.
Неделчева, Т. и др. 2011. Морал и национална идентичност. София: Фабер ЕООД.
Неделчева, Т., ред. 2007. Етносоциологически студии. София.
Неделчева, Т. 2004. Идентичност и време. София: Акад. Изд. “М. Дринов”.
Неделчева, Т. 2004. Културна идентичност. София: „Валентин Траянов”.
Неделчева, Т., Н. Пехливанова, М. Драганов. 2003. Етнокултурна идентичност и поведенчески модели. Велико Търново: Фабер.
Неделчева, Т., Н. Пехливанова. 1998. „Етнокултурна идентичност и стратегии на общуване при зрелостниците от Пиринския регион”. Социологически преглед. Юбилеен брой.
Неправителствените проекти за десегрегация на ромското обарзование в България. 2005. София: Български хелзински комитет.
Ние – Те. Кратък етнополитически речник. 1995.(2002)(Предназначен предимно за граждани на Република България, ненавършили години за паспорт.). Ред. Д. Кюранов, Р. Яновски. София: АКСЕС,
Нови тенденции в езиковото обучение на децата с малцинствен произход. 2001. ІІІ Международна конференция. 27-29 септември 2001, Варна. Сб. с резюмета. Съст. Хр. Кючуков. Варна: Департамент за повишаване квалификацията на учители, 32 с. 
Нончев, А. и др. 2006. Причини за отпадане на децата от училище в България. София: Изток-Запад.
Нунев, Й. и Р. Сечков. 2009. Неформалният лидер в общността. София: Фондация С.Е.Г.А.
Нунев, Й. 2008. Първопроходецътв ромската общност. Социално-педагогически и демографски аспекти. София: Фондация С.Е.Г.А.
Нунев, Й. 2006. Ромите и процесът на десегрегация в образованието. София: ИК “Куна”.
Нунев, С. 2009. Антидискриминационна и антипотискаща социална работа. София: Парадигма.
Образованието в Република България за учебната 2000/2001. 2001. София: НСИ.
Образованието на децата от малцинствата – проблеми и възможности. За развитието на образованието и развитието чрез образование. 1999. Библиотека “Защо не?!”. София: Фондация С.Е.Г.А., 42 с.
Образованието на ромската общност в измеренията на мултикултуризма. 2003. Съст. Д. Нунева. София: АГАТО, 146 с.
Образът на ромите. Едно изследване на съвременния български печат. 2002. Съст. Г. Лазарова. София: Фондация “С.Е.Г.А., 48 с.
Обучение на роми за помощник на учителя. 2003. Технологичен модел. Съст. Д. Димитров. Благоевград: ЮЗУ “Н.Рилски”, 188 с.
Обучението на ромските деца в Европа: проблеми и перспективи. 1998 (1999). Сб. резюмета от І Международна конференция за обучението на ромските деца в Европа, Варна, 28-30 ноември 1997. Съст. Х. Кючуков. Варна: НПКУ.
Общности и идентичности в България. 1998. Съст. и ред. А. Кръстева. София: Петекстон, 438 с.
Огнянова, Е. 2002. Традиции и празници в България. Български. Арменски. Еврейски. Мюсюлмански. Цигански. София: “Архимед-ПП”, 214 с.
Окан, Х. 1994. Циганите или от северната страна на живота. София: Окан, 95 с.
Олброу, М. 2001. Глобалната епоха. Държавата и обществото отвъд модерността. София: Обсидиан
Пампоров, А. 2005. Структури на ромското всекидневие. Дисертация.
Пампоров, А. 2004. Ромското семейство: аспекти на ежедневието. София: МЦПМКВ.
Партньори за местно развитие. Най-добри практики в България. 2002. София: Фондация за реформи в местното самоуправление и Фондация С.Е.Г.А., 130 с.
Парушев, Г. 2003. Лудница за цигани. Стихове. София: Световит, 100 с.
Паспаланов, И. 1983. „Формиране на Аз-образа при ученици в средна училищна възраст”. В: Проблеми на младежта., 5, с. 60-74
Паспаланов, И. 1984. „Профили на Аз-образа при деца с висока интелигентност от България, Англия и САЩ”. В: Социологически проблеми., 4, с.78-95
Пашова, А. 2002. Толерантност в различността: Жизнени светове и ценности на ромската култура. Благоевград: Унив.изд. “Неофит Рилски”.
Пейчева, Л. 1999. Душата плаче – песен излиза: Ромските музиканти в България и тяхната музика. София: ТерАРТ, 275 с.
Пейчева, Л., В. Димов, С. Кръстева. 1997. Ромска музика: Притурка към кн. за учителя по музика І-VІІІ клас. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 51 с.
Пейчева, Л., В. Димов. 2002. Зурнаджийската традиция в Югозападна България: Практика на ромските музиканти. С., Българско музикознание, 508 с.
Периодичния печат на малцинствата в България (1878 – 1997). 1998. Сборник.. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 156 с.
Петрова, К. 2001. Личности, групи и общности в ситуация на риск: Роми; Деца в риск; Безработни. Велико Търново: Фабер, 165 с.
Пехливанова, Н. 2003. „Комуникативно поведенчески модели и етнокултурно своеобразие”. В: Неделчева, Т. Пехливанова, Н., Драганов, М. Етнокултурна идентичност и поведенчески модели (зрелостниците от Пиринския регион). Велико Търново: Фабер: 63-112.
Пловдивският модел. Сборник. Пловдив.1997. Пловдив: ИтаЕст, 25 с.
Повишаване обхвата на децата в задължителното основно образование. 2005. София: Фондация „Фридрих Еберт” и НСОРБ.
Подкрепа на ЕС за ромските общности в Централна и Източна Европа-октомври 2003.
Подслон за всеки: Архитектурно-градоустройствено решение за бедни граждани в кв. “Факултета”- гр. София и район “Изток”- гр. Пазарджик: Преодоляване на феномена незаконно строителство в България. 1999. София: Пет плюс, 79 с.
Полицейски наръчник за човешките права. 2002. София: Институт за принципите на правото и Министерство на вътрешните работи.
Попов, В. 1994. “Преферирано етническо самосъзнание при циганите”, В: Аспекти на етнокултурната ситуация в България. София: АКСЕС: 149-158.
Попова, С. Практически курс по цигански език. 1999. София: Българска мултимедийна компания, 148 с.
Представата за “другия” на Балканите. 1995. София: Акад.изд. “Проф. М. Дринов”, Институт по балканистика, БАН, 330 с.
През погледа на швейцарските социални науки, 1998 , София:  Акад.изд. “Проф. М. Дринов”
Проблеми на детския труд в условията на трансформация в България. 2001. София
Проблемът с ученици, отпаднали от училище. 1997. София: НЦИОМ. (Годишен обзор), с.60-78.
Психолингвистични и социолингвистични проблеми на обучението на ромските деца. 2001.Доклади от Втората международна конференция за обучението на ромските деца в Европа, Варна, 27-29 май 1999. Под ред. на Х. Кючуков. Варна, ИПКУ, 259 с.
Пътуваща национална конференция. 2000. “Образованието на ромските деца на нов етап”. Видин: Сдружение “Организация Дром”, 52 с.
Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход. 2003. Ред. Д. Левтерова. Пловдив: Пловдивски университет “П. Хилендарски”, 144 с.
Радева, М. Ромите в България. 1997. Учебно помагало [за] І-ІV клас. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 8 с.
Радева, М., Б. Алексиев, Е. Давидова, К. Мирчева. 1997. История и култура на ромите: Учебно помагало: ІХ-ХІ клас. София: Междуетническа инициатива за човешки права, 51 с.
Разкази и памет: Приказки на ромите от Северозападна България. 2002. Велико Търново: Фабер.
Райчев, А., К. Колев, Л. Димова и др. 2000. Социалната стратификация в България, ЛИК, София.
Рамкова програма на МС за интегриране на ромите в българското общество – 1999.
Регионален доклад за развитието на човека за 2002 г. 2003. София: UNDP.
Ромите в България.Информационен справочник. 2008. София: Институт „Отворено общество”.
Ромите и публичността. 2000. Съст. К. Ангелова. София: Скорпион, 98 с.
Ромски кръстопъти. 2000. Ред., съст. Ян Ханкок и др. София: Литавра, 166 с.
Ромски медии в България 2003. София: Център за независима журналистика, 108 с.
Ромски неправителствени организации в България. 2003. Предг. В. Чапразов. Справочник. София: Обединен ромски съюз, 64 с.
Русанов, В., съст. и ред. 1994 (2000). Аспекти на етнокултурната ситуация в България. София: АКСЕС.
Русчев, Й. 2001. Ромски хорови песни и романси. Музика и текст Й. Русчев (Данко). Сливен: Обединен ромски съюз.
Световна банка - доклади за България: 2000.
Серафимова, М. Етническите условия на социализацияВ: Неделчева, Т. ред. 2007. Етносоциологически студии. София: Аскони-издат.
Славов, А. 2002. Светът на циганите: Кратка история. Ямбол: ИПК Светлина.
Смит, А. 2000 Национална идентичност. София: Издателство “Кралица Маб” и Фондация „Фр.Науман”.
Сотиров, Д. 1999. Дайте ми гласа на вятъра. Стихове. София, 56 с.
Специфика на нарушенията на правата на ромите и тяхната защита в международен и вътрешно правен аспект. 1999. София: Скорпион, 64 с.
Специфика на нарушенията на правата на ромите и тяхната защита в международен и вътрешно правен аспект. 1999. София: Скорпион, 120 с.
Станев, С. 1994. „Реформите в образованието и структурата на образователната система (1878-1991)”. В: Стратегии на образователната и научната политика., 4, с.63-72
Студии романи. 1994-1997. Т. 1, 2, 3-4, 5-6. Състав., ред. Е. Марушиакова, В. Попов. София: Клуб’90 и Литавра.
Сугарева, М. и К. Лилова. 2010. Демографско възпроизводство в европейските страни след Втората световна война. София: Акад.изд. „Проф. М. Дринов”.
Суифт, А., Г.Маршал. 1997. Меритократично равенство на възможностите: икономическа ефективност, социална справедливост, или и двете?, 3, с.5-22.
Съботинова, Д. 2002. Семейник или колелото на живота: Обичаи и обреди на българи, турци и цигани (рома). Силистра: РИИТ.
Съветът на Европа и циганите. 1997. Съст. И. Боев, Д. Югова. София, 148 с.
Танака, Д. 2000. Ромите в образователната система в България (проблемен анализ). София: IEP-OSI
Ташфел, А. 1990. “Социална идентичност и междугрупово поведение”. В: Тодорова. Е. (съст.). Идеи в социалната психология. София: Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”.
Тейлър, Ч. 2004. Изворите на Аза. Формиране на модерната идентичност. София: Сонм.
Текстове на международните институции за циганите. 1997. Съст. М. Данбакли. Прев. София: Център за циганоложки изследвания – Париж и Литавра, 232 с.
Техните гласове. Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии. 2002. Края на ХХ – нач. на ХХІ век. Съст. Л. Колева. Ред. М. Панчева. София, 135 с.
Тилкиджиев, Н. 2010. „Доверие и благополучие”. В: Тилкиджиев, Н. и Л. Димова, съст. Благополучие и доверие: България в Европа?(Сравнителен анализ по Европейското социално изследване 2006/2009). София: Изток-Запад, с.33-63.
Тилкиджиев, Н., ред., В. Миленкова, К. Петкова, Н. Милева.2009.Отпадащите роми.София: Институт „Отворено общество”, 328 с.
Тилкиджиев, Н. 2007. „Подходът при ромите: индивидът или етническото посредничество”. В: Топалова, В. И А. Пампоров, съст. Интеграция на ромите в българското общество, София: Институт по социология-БАН, с. 284-303.
Тилкиджиев, Н. 2004. „Има ли етностратификация в България днес?”. В: Димова, Л., ред. Ромите: другото измерение на промените. София: USAID и “Партньори-България”, с. 83-90.
Тилкиджиев, Н. 2003. „Етностратификацията като основа за различна демократична консолидация”. В: Тилкиджиев, Н. и М. Димов. Статусна основа на демократичната консолидация при посткомунизма. София: Изток-Запад, с. 147-162.
Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: ЛИК.
Тилкиджиев, Н., ред., М. Келиян, Г. Колева, Р. Стоилова. 2000. Периферната община – ресурси за местно развитие. София: ЛИК.
Тилкиджиев, Н. и кол. 1998. Новото социално разслояване в българското село. (Синитево’1996) Анализ по проект към Фонд “Научни изследвания” на МОН.(www.omda.bg – Публикации-Изследвания )
Тодорова, С., ред. 2001. Етнически измерения на детския труд, София.
Томова, И. 2010. „Ролята на етничността при завръщането на символното, политическото и икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период”. В: Социологически проблеми,1-2.
Томова, И. 2006. „Етничност и социално изключване. Ромите в посткомунистическия период”. В: Светове в социологията. София: Унив.изд. „Св. Кл. Охридски”.
Томова, И. 2005. „Основни проблеми на ромската етническа група”. В.: Неделчева, Т., ред. Етносоциология, Колективна планова работа в Института по социология-БАН.
Томова, И., Я. Янакиев. 2002. Етническите отношения в армията. София: МЦПМКВ, 155 с. 
Томова, И. 2000. „Социална промяна и етнорелигиозни отношения”. В: Съседството на религиозните общности в България, София: Институт по социология-БАН.
Томова, И. 1997. „Основни проблеми на циганската етническа група в България”. В: Социологически проблеми, 1,с.107-121.
Томова, И. 1995. Циганите в преходния период. София: МЦПМКВ.
Топалова, В. и А. Пампоров, съст. 2007. Интеграциятана ромите в българското общество. София: Институт по социология-БАН.
Традиции и памет. 2003.Т. 1. Велико Търново: Астарта.
Търнев, И., М. Грекова. 2008. Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места (две години по-късно), КЕЪР – Холандия. София: Изток – Запад.
Търнър, Д. 1990. „Социална идентификация и създаване на психологически групи”. В: Групата и личността в социалната психология: западноевропейски учени. Съст. Е. Тодорова. София: Наука и изкуство.
Уолзър, М. 2007. За толерирането.София: Критика и Хуманизъм=
Факирска, Й. 2002. Превенция на ранното отпадане от училище на децата-роми”. В: Стратегии на образователната и научната политика, изв. брой.
Фотев, Г.1994. Другият етнос. София: Акад.изд.“Проф. М. Дринов”, 224 с.
Фотев, Г., съст. 2009. Европейските ценности в днешното българско общество. София: Унив.изд. Св. Кл. Охридски”, 284 с.
Фридмън, М. 1991. „Свобода, равенство и егалитаризъм”, Философска мисъл, 9, с.3-19.
Фуко, М. 2003. Трябва да защитаваме обществото. София: Критика и хуманизъм.
Хайек, Ф. 1998. „Равенство, ценност, достойнство”. В: Алтернативи на несвободата, София, с.123-147.
Харизанова, М., Р. Ангелова. Начин на живот на общностите в кв.“Столипиново” – Пловдив. София: Фондация “Старт”.
Хелд, Д. 2004. Демокрацията и глобалният ред, София: Критика и хуманизъм.
Христова, С. Д. 2007. „Младият ром в медии на ромите в България”, София: Център за изследване на населението при БАН и Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”, c. 444-460.
Хусен, Ф. 2011. „Аспекти на бедността и политиките на намеса и противопоставяне за подобряване на жизненото равнище на бедните”. В: Проблеми на постмодерността, Том I, Брой 1: 98-146.
Хънтингтън, С. 2005. Кои сме ние? Предизвикателствата пред националната идентичност на Америка. София: Обсидиан.
Цанков, Г., Б. Радунчев, А. Рошковска и др. 2001. Многоцветие. Из културата на малцинствата в България. Сборник. София: МЦПМКВ, 220 с.
Цанов, В. 2001. „Оценка на субективната линия на бедност по данни на домакинските бюджети”. В: Използване на данните от наблюдението на домакинските бюджети при изследване на социално-икономическите процеси. Сборник доклади от семинар - 19-21 юни, Сливек, НСИ: 123.
Циганите. Интердисциплинарна антология. 2003. Съст. Д. Тонг. София: “Кралица Маб”, 424 с.
Чапразов, В. 1996. Искам да съмне. Поезия. София: “Стигмати”, 40 с.
Четиво за донори и малки граждански организации или опит за споделяне на опит. 2001. Съст. Г. Богданов. София: Фондация С.Е.Г.А., 84 с.
Човешките права в България – 1998 г. 1998. София: UNDP, 61 с.     
Чопра, Д. 2001. Седемте духовни закона на успеха. София: Хемус.
*
Alden, J. 1998. “Social exclusion in Europe: Context and Policy”. International Planning Studies, 3 (1), pp. 7-14.
Anastasoaie, V. M., Tarnovschi, D., еds. 2001. Roma Projects in Romania. 1990-2000. Cluj-Napoca: EDRC.
Apple, M.1979. Ideology and Curriculum. Boston and London.
Bădescu, G. A Quantitative Analysis of the Roma Projects. Roma Projects in Romania Bucharest., 1990-2000.
Bădescu, G., Grigoraş, V., Rughiniş, C., Voicu, M.,Voicu, O. 2007. Roma Inclusion Barometer. Open Society Foundation.
Barany,Zoltan. 2001. “The East European Gypsies in the Imperial Age”. Ethnic and Racial Studies, vol.24(1), pp.50-63, 194-204.
Barth, F., ed. 1969. Ethnic Groups and Boundaries.. Oslo: University Press
Bauman, Z. 2001. “Identity in the globalizing world”. In: Ben-Rafael, E. & Y. Sternberg, eds. Identity, Culture and Globalization. Lieden-Boston-Cologne: Brill.
Becker, G. 1964. Human Capital. National Bureau of Economic Research.
Bell, D. 1988. “Ethnicity and Social Change”. In: Ethnicity. Theory and Experience, Ed. N. Glazer, D. P. Moynihan, p.141-177, Harvard University Press.
Berghman, J. 1995. “Social exclusion in Europe: policy content and analytical framework”. In: Room, G., ed. Beyond the Threshold: The measurement and analysis of social exclusion, Bristol: Policy Press, pp.10-28.
Bernard, H. 1999. „Non-reactive research and secondary analysis”. In: Social Research Methods, Sage Publications.
Bertaux, D., ed. 1981. Biography and Society. The Life History Approach in the Social Sciences. London: SAGE.
Bertaux, D. “From the life-history approach to the transformation of social practice”. In: Bertaux, D., ed. 1981. Biography and Society. The Life History Approach in the Social Sciences. London: SAGE: 29-45.
Blackledge, A. 2001. “The wrong sort of capital”, In: International Journal of Bilingualism 5/3, pp.345-369.
Blackorby, J, Edgar, E. 1991. “A third of your youth? A look at the problem of high school dropout among students with mild”. Journal of Special Education, vol.25, 1, pp.102-114.
Blau, P. M., O. D. Duncan. 1967. The American Occupational Structure. Wiley, pp. 117-128.
Bobirsc, D. 2008. „Successful Life Stories”. In: Malina Voicu, Claudiu Tufis. Roma Life Stories. Bucharest, Soros Foundation, pp.124-163.
Bojinca, M., Munteanu, D., Toth, A., Mihai, S., Judit, S. 2009. Analysis of the impact of affirmative action for Roma in high schools, vocational schools and universities. Roma Education Fund.
Bourdieu, P. 1986 “The forms of capital”, In: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Ed. by J.G.Richardson. Neew York: Greenwood Press, pp. 241-258.
Bourdieu, P. 1974. “Cultural Reproduction and Social Reproduction”. In: Knowledge, Educationn and Cultural Change, Ed. by R. Brown, London: Tavistock Publications.
Brass, P. 1991 Ethnicity and Nationalism. Theory and Comparison. London: Sage Publications.
Brown, R. 2000. “Social identity theory: Past achievements, current problems and future challenges”. In: European Journal of Social Psychology, 30/6.
Brubaker,R., F.Cooper. 2000. Beyond Identity Theory and Society, 29, p.1-47.
Bunea, M., D. Lascu. 2006. Roma Elites., Bucharest
Butchcart,R.E. 1986. Dropout prevention through alternative high schools: A study of national experience. Elmira, New York: Elmira Board of Educational Cooperative Services, pp.1-26.
Calhoun, Craig., ed. 1994. Social Theory and the Politics of Identity, Blackwell. Oxford & Cambridge.
Cinnirella, M. 1998. “Exploring temporal aspects of social identity: The concept of possible social identities”. In: European Journal Social Psychology, 28-2.
Coard, B. 1971. How the West Indian Child is Made Educationally Sub-normal in the British School System. London: New Beacon Books.
Codol, J.-P. and P. Таp. 1988. „Avant-propos in dynamic personnelle et identities socials”. In: Revue Internationale de Psychologie Sociale, No 2.
Coleman, J. 1968. “The Concept of equality of educational opportunity”, Harvard Educational Review, 38, 1, pр.7-22.
Coleman, J. 1977. “The Concept of equality of educational opportunity”. In: School and Society. A Sociological Reader, Ed. by B.R.Cosin, I.R.Dall, G. M.Esland, D.Mackinnon and D.F.Swiff, London and Hanley.
Coleman, J.S. 1988. “Social capital in the creation of human capital”. In: American Journal of Sociology, 94: S95-121.
Coleman, J. S. 1990. Equality and Achievement in Education, Boulder, San Francisco and London, Westview Press.
Crowe, D. 1999. “Ethnic Mobilization: Some Theoretical Considerations”. In: Rex, J., B. Drury, eds. Ethnic Mobilization in a Multi-Cultural Europe, Avebury.
Crowe, D. M. 1995. A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia, London: I.B.Tauris.
Delhey, J. 2004. Life Satisfaction in an Enlarged Europe. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin.
Destroying Ethnic Identity: The Gypsies of Bulgaria. 1991. A Helsinki Watch Report. New York: Human Rights Watch: 19, 30.
Di Maggio, P. 1982. “Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation on the Grades of S. S. High School Students”. American Sociological Review, 47, pp.189-201.
Duminicã, G., Ivasiuc, A. 2010. One School for All. Access to Quality Education for Roma Children. Research report. Agentia Impreuna/UNICEF.
Dorn, S. 1996. Creating the Drop Out: an Institutional and Social History of School Failure, Westport; London: Praeger.
Duncan, O. 1961. “A socioeconomic index for all occupations”. In: Occupations and Social Status. New York: Free Press.
Edwards, M., Cangemi, J. P.1990. “The College drop out and Institutional Responsibility”. Education 111, 1, рp.107-117.
Ethnicity. Theory and Experience, Ed. N. Glazer, D. P.Moynihan, Harvard University Press.
Ferrarotti, F. 1981. “On the autonomy of the biographical method”. In: Bertaux, D., ed. Biography and Society. The Life-History Approach in the Social Sciences, SAGE: 19-27)
Finn, J. D. 1989. “Withdrawing from school”. Review of Educational Research, 59 (2), pp.117-142.
Fishkin, J.,1983. Justice, Equal Opportunity and the Family. Yale University Press, New Haven, Conn.
Fishman, J. 1980. “Social Theory and Ethnography”. In: Sugar, ed. Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe. ABC-CLIO.
Franklin, C., Streeter, C. L.1992. “Differential characteristics of high-achieving-income and low-achieving/ low income dropout”. Social work in Education, vol.14 ,1, pp.42-56.
Fraser, A. 1992 The Gypsies. Oxford.
Gagnon, N. “On the analysis of life accounts”. In: Bertaux, D., ed. Biography and Society. The Life-History Approach in the Social Sciences, SAGE: 47-60.
Geambaşu, R. 2007. „The Formation Process of the Roma Elite in Cluj”. Studia Universitatis Babes-Bolyai - Sociology. www.ceeol.com, 1, pp.15-35
Gheorghe, N. 1992. „Roma – Gypsy Ethnicity in Eastern Europe”. Social Research. Vol. 58, pp. 829 – 844.
Giddens, A. 2001. Sociology,4th ed. Cambridge: Polity Press.
Gillborn, D. 1988. “Ethnicity and educational opportunity: case studies of West Indian male-white teacher relationships” British Journal of Sociology of Education, 9: 371-385
Grissom, J. B., Shepard, L.A. 1989. “Repeating and dropping out of school”. In: Shepard, L.A., Smith, M. L. Flunking grades: research and policies on retention, рp.34-63, New York, The Falmer Press.
Guy, W. 2001. Between past and future: The Roma of Central and Eastern Europe. University of Herdfordshire Press.
Hahn, A. 1987. Reaching out to America’s Dropouts: What to Do. Phi-Delta Kaplan.
Haller, E. 1967. “Pupils' influences in teacher socialization: A socio-linguistic study”. Sociology of Education, 40, рр. 316-333.
Halpin,A., Croft, D. 1963. The Organizational Climate of Schools. Midwest Administration Center. Chicago: University of Chicago.
Halsey, A. H. 1977. “Towards Meritocracy? The Case of Britain”. In: J.Karabel and A.H. Halsey, eds. Power and Ideology in Education. pp.173-86. Oxford University Press - New York.
Halsey, A.H., 1977.  “Sociology and the equality debate”. In: School and Society. A Sociological reader, ed.by B.R.Cosin, I.R.Dall , G. M. Esland, L. and Hanley.
Hancock, J.1988. The Pariah Syndrome: An Account of Gypsy Slavery and Persecution. Ann Arbor.
Hankiss, A. 1981. “Ontologies of the Self: On the mythological rearranging of one’s life history”. In: Bertaux, D., ed. Biography and Society. The Life-History Approach in the Social Sciences, Sage, p. 203-209.
Hartman, M. 2000. “Class-specific habitus and the social reproduction of the business elite in Germany and France”. The Sociological Review, vol.48, 2, pp.241-262.
Hatos, A. Impactul segregării şi diferenţierii asupra performanţelor şcolare ale elevilor din clasele 10-12. O analiză multinivel. (Въздействието на сегрегацията в училището върху постиженията на учениците от 10-12 клас. Анализ на няколко нива). Calitatea vieţii, XIX, No 1–2, 2008, p. 141–158.
Heatherton, T., Kleck, R., Hebl, M., Hull J., eds. 2000. „The Social Psychology of Stigma”, American Journal of Psychiatry.
Heath, A, C. Mills and J. Roberts.1992. “Towards Meritocracy? Recent Evidence on an Old Problem”. In: C.Crouch and A.Heath (Eds.) Social Research and Social Reform, pp.217-43, Clarendon Press, Oxford.
Heath,A., S.Yu. 2004. Explaining Ethnic Minority Disadvantage in Understanding Social Change (eds. A.Heath, J.Ermish and D.Gallie). Oxford University Press, Oxford.
Horowitz, D. L. Ethnic Identity, In: Ethnicity. Theory and Experience, Ed. Nathan Glazer, Daniel P.Moynihan, p.111-141, Harvard University Press.
Hurrel, P. 1995. Do teachers discriminate? Reactions to pupil behavior in four comprehensive schools”, Sociology, vol.29, 1, pp.59-72.
Identity Formation among Minorities in the Balkans: The cases of Roms, Egyptians and Ashkali in Kosovo. 2001. Sofia, Minoritiy Society Studii Romani, 60 p. 
Ivanov, A. ed. 2002. Avoiding the Dependency Traр. A Regional Human Development Report: The Roma in Central and Eastern Europe, United Nations Development Programme, Bratislava, 126 p.
Jencks, C.1972. Inequality, N.Y. Basic Book.
Kelley,J., M.Evans. 1993. “The legitimization of inequality: occupational learning in nine nations”, American Journal of Sociology, 1, July.
Kende, A. 2007. Success Stories Roma (university students overcoming social exclusion in Hungary, Social inclusion for young people; breaking down the barriers). Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Kenrick,D. 1998. Historical Dictionary on the Gypsies (Romaniens). London.
Kenway, P. 1996. Key indicators of social exclusion. York: Joseph Rowntree Foundation.
Kohli, M. 1981. “Biography: account, text, method”. In Bertaux, D., ed. Biography and Society. The Life-History Approach in the Social Sciences, SAGE: 61-73.
Kronus, C. 1969. Occupational carier decisions: Temporal Patterns and Sociological Correlates.
Lajcakova, J. 2007. “The Uneasy Road Towards Remedying the Economic and Cultural Disadvantage of the Roma in Slovakia”.International Journal on Minority and Group Rights, vol. 14, no. 1, pp. 59-83.
Lee, P. 1997. Poverty, housing tenure and social exclusion. Bristol: Policy Press.
Levitas, R. 1996. “The Concept of Social Exclusion and the new Durkheimian hegemony”. Critical Social Policy, (16) 1, pp.5-20.
Liegeois, J. P. 1998. School Provision for Ethnic Minorities. The Gypsy Paradigm.
Liegeois, J.P. 1995 Roma, Gypsies, Travellers. Council of Europe, Strassbourg.
Liegeois, J-P. 1975. „Naissance de pouvoir tsigane”. In: Revue Française de Sociologie. Vol. 16: 295 – 316.
Living on the Edge East Europe Gypsies in Postcommunist Politics and Societies, 1993. CEU.
Lortie, D. C. 1975. Schoolteacher. A Sociological Study. Chicago.
Lucassen, W., Cottaar. 1998. In Search of the True Gypsy: From Enlignement to the Final Solution. Frank Cass Publishers.
Mac An Ghaill, M. 1988. Young, gifted and black. Milton Keynes: Open University Press.
Mare, R.1981. “Change and Stability in Educational Stratification”. American Sociological Review. 46, pp.72-86
Marginean, I. and oth. 2001. Research on the Roma. Bucharest.
Marushiakova, E., V. Popov. 2001. Gypsies in the Ottoman Empire. Hertfordshire: University of Herdfordshire press.
Marushiakova, E., V. Popov. 2001. “The Gipsy Minority in Bulgaria 2001”, In: The Roma Education Resource Book, еd. by Christina McDonald , Budapest: OSI.
McDonald, C., J. Kovacs, C. Fenyes. 2001. The Roma education resource book, Budapest: Open Society Institute.
Mennell, S. 1994. “The Formation of We-Images: A ProcessTheory”, In: Social Theory and the Politics of Identity. 1994, ed. by C. Calhoun. Blackwell. Oxford and Cambridge, pp.175-197.
Meyer, J. W. and D. Tyack; J. Nagel; A.Gorden 1979. "Public education as Nation-Building in America: Enrolments and Bureaucratisation in the American States, 1870-1930" American Journal of Sociology, 85, 3, pp.591-614
Milenkova, V. 2007. “Specific features of Roma education under the conditions of contemporary society”.  In: New Balkan Politics (in coll.) www.newbalkanpolitics.org.mk/political_essays/vxromi.html
Milenkova,V. 2006. “The contemporary Bulgarian school under the impact of ethnic dimension”. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, XVI ISA World Congress, pp.224-238.
Mirescu, G., Hayoz, N. 2010. Between Ethno-Nationalism, Social Exclusion and Multicultural Policies. The Case of Roma in Romania. Lizentiatsarbeit im Fachbereich Politikwissenschaft der Universität Freiburg (Schweiz).
Mizruchi, E. H. 1964. Success and Opportunity. London: The Free Press of Glencoe.
Murphy, R. F. 1986. Cultural and Social Anthropology. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
Neculau, A. 2008. Roma Elite – an active minority. Bucharest.
Nordberg, C. 2005. “Integrating a Traditional Minority into a Nordic Society: Elite Discourse on the Finnish Roma”.In:Social Work & Society, vol. 3, no. 2, pp. 158-173.
Okely, J. 1983. The Traveller-Gypsies. Cambridge University Press.
Old Problems, New Possibilities – Barriers to Roma Education.
Orr, M. T. 1987. Keeping students in school: a guide to effective dropout prevention programs and services. San Francisco, London: Jossey – Bass.
Parsons, T. and Bales, R. F.1955. Family Socialization and Interaction Process, Glencoe.
Petrova, D. 2004 “The Roma: between a myth and the future”. Roma Rights, 1, pp.7-33.
Ponce, E. 1999. Tiganii din România, o minoritate în tranzitie. (Roma in Romania. A minority in transition) Bucuresti: Editura Compania.
Poulton, H. 1993. The Roma in Macedonia: a Balkan Success Story?. RFE/RL Research Report, vol. 2, pp. 42-45.
Pumphry, P.D. and G.K.Verma 1990. Race relation and urban education. London: Falmer Press.
Putnam,R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster: 288-290.
Raffel, J. A. 2000. Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation. London: Greenwood Press.
Redfield, R. 1960. The Little Community: Chicago: University of Chicago Press.
Rees, T. 1998. “Social exclusion and equal opportunities”. International Planning Studies, 3 (1), рp.15-35.
Research Institute for Quality of Life. 2010. Legal and equal on the labour market for the Roma communities. Diagnosis of the factors influencing the employment rate of the Roma population in Romania. Project co-financed from the Social European Fund “Investing in people!” through the Sectoral Operational Program for Human Resources Development 2007 – 2013.
Riggins, S.H. 1992. “The Promise and the Limits of Ethnic Minority Media”. Ethnic Minority Media, Sage, pp.276-287.
Ringold, D. et al. 2003. Roma in an Exploring Europe. Breaking the poverty cycle., Executive Summary. A World Bank Study, June 2003.
Roderick, M. 1993. The path to dropping out: evidence for invention. Westport, Conn., London: Auburn House.
Room, G. (Ed.) Beyond the Threshold: The Measurement and Analysis of Social Exclusion, Bristol: Policy Press, pp.10-28.
Schults, S. K. 1973. The Culture Factory: The Boston Public Schools 1789-1860. N.Y.: Oxford University Press.
Schaefer, R.T. 1998. Racial and Ethnic Groups: USA. Longman
Shavit, Y. and H. P. Blossfeld 1993. (Ed.) Persistent inequality: changing educational attainment in thirteen countries, Westview Press.
Silverman, D. 1985. Qualitative Methodology and Sociology. Describing the Social World. Gover: Aldershot.
Sorin C., G. Dominika, M. Preda. 2006. Evaluation of programmes targeting Roma communities in Rumania. UNDP in Rumania. Cluj-Napoka.
Stein, J.P., ed. 2000. The Politics on National Minority Participation in Post-Communist Europe: State Building, Democracy and Ethnic Mobilization, Armonk, New York: M.E.Sharpe.
Stewart, M. 1997. The time of the Gypsis. Boulder: Westview Press.
Stigmata. Segregated shooling of roma in Central and Eastern Europe, 2004. Budapest: ERRC
Szelenyi, I. and Emigh, eds. 2001. The Poverty, Ethnicity and Gender in Eastern Europe during Market Transition. London.
Tajfel, H. 1984. „The social identity theory of intergroup behavior”. In: H. Tajfel, ed. The Social Dimention: European Developments in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Tajfel, A., C. Flament. 1971. Social Categorization and Group Behaviour in European Journal of Social Psychology.
Tanaka, J. & Christina McDonald. 2001. “Roma in the Education System of Bulgaria”. In: The Roma Education Resource Book 2001, Ed. by C. McDonald , Budapest: OSI.
Teachman, J. D. 1987. “Family background educational resources and educational attainment”. American Sociological Review 52/ 4/ pp.548-57.
Thor, C. G. 1994. The Measures of Success. New York: John Wiley&Sons, Inc.
Thompson, P. 1981. “Life histories and the analysis of social change”. In: Bertaux, D., ed. Biography and Society. The Life-History Approach in the Social Sciences, SAGE: 289-305.
Tibor, D.1993. Elite tsigane, politique tsigane, politique de l'élite [Tzigane elite, tzigane politics, elite's politics]. In: Etudes tsiganes, no. 2, pp. 110-113.
Tonnies, F. 1957. Community and Society: Gemeinschaft undGesellschaft, translated and edited by Charles P. Loomis, The Michigan StateUniversity Press.
Turner, B. 2001. “Postmodernity, cosmopolitanism and identity”. In: Ben-Rafael, E. & Y. Sternberg. (eds.) Identity, Culture and Globalization. Lieden-Boston-Cologne: Brill.
Turner, J. 1984. „Social idetification and psychologicsl group formation”. In: H. Tajfel, ed. The Social Dimention: European Developments in Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Turner, R. 1971.“Sponsored and contest mobility and the Social System”. In: Readings in the Theory of Educational Systems, ed. by E. Hopper, L., рp.171-189.
Vermeersch, P. 2005. „Marginality, Advocacy and the Ambiguities of Multiculturalism: Notes of Romani Activism in Central Europe”. In: Identities: Global Studies in Culture and Power. Vol. 12: 451 – 478.
Vermeersch, P. 2003. „Ethnic Minority Identity and Movement Politics: The Case of the Roma in Czech Republic and Slovakia”. In: Ethnic and Racial Studies. Vol. 26: 879 – 901.
Voicu, М., Tufiş, С. 2008. Romii. Poveşti de viaţă (Roma. Life stories), Bucureşti: Fundaţia Soros.
Voicu, M., ed. 2007. Nevoi si resurse in comunitatile de romi (Needs and resources in Roma comunities). Fundaţia Soros, Romania, Bucuresti.
Voicu, O. 2007. “State of mind, institutions and political options of the Roma”. In Romania Roma Inclusion Barometer.
Warner, W. L., and P. Lunt. 1941. The Social Life of a Modern Community. Yankee City Series, Vol.1. New Haven: Yale University Press.
Weber, M. 1922/1971. “Class, status, party”. Sociological Perspectives, ed. by K. Thompson and J. Tunstall. London: Penguin Books: 250-264.
Wehlage ,G. et al. 1986. “Dropping out: How much do schools contribute to the problems”. Teachers College Record, 87, pp. 374-392.
Willems,W. 1997. In Search of the True Gypsy. London.
World Bank. 2000 .World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Washington, DC;
World Bank. 1999. Bulgaria: Poverty During the Transition, Report 18411.
World Bank: Report No 24516-BUL.2002
World Bank. 2003 The Roma Page.
http://bg.wikipedia.org/
http://integrobg.org/campain 
http://roma.undp.sk/REPORTS
http://romaculture.cult.bg/
http://romaschools.osf.bg/en/index.html
http://romastudents.org/
http://www.iccv.ro/oldiccv/english/newsite/index.htm 
http://www.partnersglobal.org/network/romania/copy_of_romania-success-stories/promoting-a-national-roma-strategy
http://www.agentiaimpreuna.ro/ 
http://www.anr.gov.ro/
http://www.assa-m.com/sociologia26.htm    
http://www.avp.ro/
http://www.romacenter.ro/desprenoi/
http://www.csce.gov/official.cfm
http://www.ecmi-bulgaria.org/
http://www.ethnos.bg/
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
http://www.imir-bg.org/
http://www.ncedi.government.bg/IMIR.htm
http://www.nsi.bg/statistika/Statistics.htm
http://www.religioustolerance.org/roma.htm
http://www.romadestiny.org/
http://www.romani.org/
http://www.romanoilo.vidin.net/index.htm
http://www.romi-bg.hit.bg/
http://www.sireibg.org/
http://www.tulipfoundation.net/id-21/Contact-Us.html
www.osi.hu/esp/rei/romaschools.bg.osf/bg 
www.romawomen.ro  
www.ric-bg.info/bg
www.romapage.hu
www.roma-react.eu 
www.worldbank.org/eca/roma
 
 

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.