Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.3. Въпросници към експерти

 
13.3. ВЪПРОСНИЦИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ
         И РУМЪНСКИТЕ   ЕКСПЕРТИ
 
ВЪПРОСНИК КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ЕКСПЕРТИ
 
Уважаеми колега ……………………
Обръщаме се към Вас в качеството Ви на експерт по ромската проблематика у нас, на колега с богат емпиричен опит от множество проведени проекти, теренни изследвания, обсъждания и дискусии, с лично познаване на успели, изявени роми.
                               Нашият колектив е пред приключване на изследователски проект на тема „Успелите роми”, с подкрепата на Фонда за научни изследвания при МОМН (ДО 02-174/от 16.12.08 г.), с цел да проучим какви са основните причини, фактори, механизми за успех на отделни роми у нас, какви са пречките, препятствията в този им процес на постижения и признание, каква е възможността на тези успели роми да въздействат позитивно за развитие на други роми, за тяхното пълноценно реализиране като личности. Проведохме над 200 дълбочинни интервюта с различни категории успели роми, множество фокус-групови дискусии, количествено изследване с отделни извадки по етнически общности, проучване на чуждестранен опит и т.н.
Затова, наред с другите източници на информация и методи за теренни проучвания, разчитаме на Вашите становища по няколко въпроса, на които Ви молим да отговорите.
За да има предварителна яснота и без да навлизаме в детайли на нашето разбиране на темата, ще изброим в конкретен, емпирично-регистрируем план, кои за нас сауспели роми” и представляват специален интерес (като включваме за съпоставка и „успели” от други етнически малцинства) в следните социални групи или социо-професионални категории:
 
1.       В централната власт: политици, управленци, служители и експерти в централната власт и на национално равнище (в народното събрание, президентството, министерския съвет, в министерствата и техните агенции, комитети, ведомства).
2.       В местната и областната администрация: ръководители, служители и експерти в областните и местните, общински администрации и кметства, съветници и сътрудници в държавни, общински и частни учреждения, медиатори в бюрата по труда, здравни медиатори, вкл. назначените да работят за „интеграцията на етносите” или за „работа с малцинствата”, или по „етническите и демографски въпроси”.
3.       Местни политици: водачи и активисти на партийни структури на местно ниво.
4.       Лидери и активисти на НПО: шефове, управители, директори и членове на ръководства на фондации, граждански сдружения.
5.       Неформални лидери на етнически общности: без официални, формализирани постове, но имащи влияние и авторитет по мнения на хора в самите общности.
6.       Предприемачи: собственици и съсобственици на частни фирми, имащи собствен или семеен бизнес в строителството, търговията, дърводобива и др.под.
7.       Лекари и адвокати: работещи на държавна служба или с частна практика.
8.       Учители и други педагогически кадри, вкл. помощник-учители.
9.       Журналисти в национални и местни масмедии, вкл. в „ромски медии”.
10.    Музиканти - на местно, регионално или национално ниво
11.    Студенти, образован потенциал за част от горните категории
 
По-долу следват нашите въпроси към Вас.
Гарантираме за авторството на Вашите отговори.
Предварително Ви благодарим!
 
ВЪПРОСИТЕ:
1)         Как преценявате, дали е подходящ терминът „успели роми” за изброените 11 категории? Ако не, какъв термин предлагате или ползвате за такива или подобни случаи? Какво трябва да е водещото, определящото за приемането на отделен ром, че е успял в своя живот?
 
2)         Какви са най-важните отличителни характеристики на „успелите роми” в България, според Вас? Има ли и други категории „успели роми”? Ако да, моля, посочете ги.
 
3)         Каква трябва да е гледната точка (и критерият) за „успял” сред ромите – тази на обществото или тази от позицията на етническата общност? Какви са, според Вашия богат емпиричен опит, най-съществените причини, фактори, механизми, етапи за успеха сред ромите у нас?
 
4)         Как се отразяват етническият произход и етническата принадлежност за постигането на личния успех при ромите? Пречат или помагат за успеха им?
 
5)         Какви са Вашите впечатления: как съществуващите предразсъдъци и дискриминация към ромите се отразяват върху пътя им към успеха?
 
6)          Дали етническата общност и нейните конкретни проявления в квартала, махалата, гетото стимулират издигането на отделни роми или ограничават тяхното развитие? Дали общността приема и признава вече успелия ром, като посредник между масата от ромите и обществото и неговите институции?
 
7)         Какво най-важно от Вашия богат емпиричен опит бихте споделили, като Ваши изводи във връзка с успелите роми?
 
8)         Какво е отношението на българската общественост към успелите роми? Какво, според Вас, е нужно да се направи още за по-пълноценното им приемане, за да се разшири техният конкретен принос за обществото?
 
9)         Какви условия е необходимо да бъдат създадени от държавата, за да се улесни процесът на личностния успех и при ромите у нас? Имало ли е инициативи с добър резултат, които да са стимулирали този успех? Има ли принос в тази насока на Декадата на ромското включване (2005-2015)?
 
10)      Известни ли са Ви добри и задълбочени проучвания и публикации на тази тема? Бихте ли ги назовали?
 
11)      Как, според Вас, позитивните образи на успелите роми в различните селища в страната могат да станат по-видими в обществото? Един от начините е чрез медиите. Други варианти?
 
Благодарим Ви за отговорите!
 
Въпроси към румънските експерти:
1.       Имало ли е аналогично изследване или проект относно „успелите роми”(с които обозначаваме онези издигнали се в обществото роми, които заемат добри и високи позиции в обществения живот на страната – роми-интелигенти (роми-учители и други просветни кадри, роми-журналисти, роми-музиканти и други представители на изкуството), роми-предприемачи, местни ромски лидери и лидери на НПО, роми-политици и др.под.? Бихте ли го цитирали, има ли публикация на английски?
2.       Познавате ли подобни проучвания извън Румъния – къде, в какви публикации можем да се запознаем с тях?
3.       Каква е днешната образователна структура на румънското общество по етнически признак? Има ли по Ваше мнение ромска интелигенция в Румъния? Каква част съставлява тя (в процентно отношение) от цялата интелигенция в Румъния и има ли своя отраслово-професионална специфика?
4.       Има ли изтъкнати ромски интелектуалци, в каква област работят те? Има ли публикации на английски за тях?
5.       Има ли в Румъния роми, които участват в политическия елит на страната и на местно ниво? Какви са специфичните им характеристики? На какво ниво се проявяват повече: държавно или общинско? Как се отнасят останалите роми към този елит? А как се отнасят хората от останалите етнически групи към него?
6.       Има ли ромски предприемачи в Румъния? Бихте ли описали предмета им на дейност? Какъв е техният процент от бизнесмените в Румъния? А какво е съотношението им спрямо останалите роми? Дали част от дейността им е в „сивата икономика”? Има ли публикации на английски за това?
7.       Има ли ромски неправителствени организации в Румъния? Бихте ли ги представили процентно спрямо останалите НПО? В кои сектори работят преобладаващо? Бихте ли представили дейността (проекти, резултати, публикации) на най-известните и активни ромски НПО във вашата страна.
8.       Има ли роми в шоу бизнеса в Румъния? Какъв е техният дял спрямо останалите представители на шоу бизнеса?
9.       Какъв е делът на ромските студенти в Румъния? А има ли ромски студенти, обучаващи се в вропейскии или американски университети? Има ли количествена информация по темата.
10.    Има ли на държавно ниво някакви преференции (във вид на закони, стратегии, програми и т.н.) за стимулиране формирането на “успели роми”: на предприемачи, политици, журналисти, учители, представители на шоу бизнеса, студенти в Румъния?
11.    Има ли финансова помощ от външни донори специално към изявени роми: предприемачи, политици, журналисти, учители, представители на шоу бизнеса, студенти? Бихте ли посочили кои са най-често донорите?
12.    Участието на Румъния (на държавно ниво) в Декадата на ромското включване (2005-2015) отрази ли се на интеграцията на “успелите роми” в страната? Бихте ли обяснили по-подробно.
13.    Забелязват ли се някакви трайни тенденции сред по-издигналите се, успели роми: засилва ли се техният ромски етноцентризъм или имат склонност за по-устойчива интеграция в националното общество? Променя ли се тяхната толерантност към останалите роми и към другите етноси? По-силна ли става тяхната кохезия с ромския етнос или тя отслабва?
14.    Как се ранжира тяхната ромска, национална и европейска идентичност, след като са успели в кариерата и живота?
15.    Нещо друго интересно, което вие бихте искали да допълните като извод от наблюдения и проекти в Румъния на роми, които са успели.
 

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.