Николай Тилкиджиев

Успелите роми т. ІІ

Успелите роми т. ІІ

13.10. Анотация на български

 
13.10. А Н О Т А Ц И Я НА КНИГАТА
 
„УСПЕЛИТЕ РОМИ”
(Съставител и редактор проф.дсн Николай Тилкиджиев)
 
Книгата е научно-изследователски труд, финален резултат от тригодишен проект, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания” към МОМН (ДО 02-174/16.12.2008-11.2011). Новата колективна монография е логическо продължение на предишната книга „Отпадащите роми”(2009, София: Институт „Отворено общество”, 328 с.) – продукт от предишния съвместен проект.
           
В търсенето на позитивния образ на ромите в българското общество, трудът очертава методологически рамки за изследването на успеха на представители на етнически малцинства, как да определим кои точно са „успелите роми”, за исторически наслоените предразсъдъци, за съвременната ромска идентичност, за използваните политики към ромите, за подходящата широка гама от различни качествени и количествени методи на проучване. Извеждат се основните социално-професионални категории на успелите роми у нас, посредством анализи на близо 200 дълбочинни интервюта, с роми, живеещи и работещи в 62 селища в различни общини и области. Голямата част от теренните интервюта са осигурени от отличната работа на студенти на Софийския университет. В книгата са обобщени основни профили на успелите роми: в местната администрация и местни партийни и НПО лидери, роми интелигенти, роми политици и управленци в централната власт, роми журналисти в местни и национални медии, роми музиканти и роми предприемачи.
 
Направен е опит да се навлезе по-дълбоко в душевния свят на тези хора, чрез тяхната собствена биографична интерпретация на постигнатия успех – какви са били предпоставките и условията, стимулите и бариерите, как става възможен успехът в обстановката на дискриминация, равносметката им за постиженията. Краткият, но и съдържателен извод на самите роми е, че „Успехът няма етнос…” или „Успял или неуспял ром няма, има успял или неуспял човешки индивид…” се обосновава както с аналитичната интерпретация, така и с изобилието от извадки от мнения и оценки на успелите роми, което създава особено истинска и колоритна представа за начина, по който те виждат своя изминал път към успеха, както и споделената тяхна радост от признанието. „Хората ме пипат за късмет - какво повече от това, че искат да пипнат успял човек, за да станат като него?!”, признава с удовлетворение интервюиран. Книгата е и съкровена изповед на роми, които са успели да постигнат много в своя живот, тук са споделени техни тревоги, надежди и мечти, спотаени вълнения и разочарования, обиди и насърчения.
 
Контрапункт на личните биографични истории е погледът към успелите роми от страна на етническата общност: промяната в приемането и отчуждаването към успелите роми (проучено чрез специални количествени извадки по етническа и религиозна принадлежност). За сравнение по същите въпроси са интервюирани и български турци, български мюсюлмани и българи християни. Полезно в много посоки е и мнението на експерти (български и румънски) към противоречивия процес на успех на ромите.
 
Накрая е приложен целият методически инструментариум на проучването, с възможност за неговото последващо използване, както и множество емпирични данни за състоянието и развитието на ромите у нас от различни национални социологически и статистически изследвания.
 

Книгата е едно ново, конкретно доказателство за наличието и на позитивни тенденции сред ромското етническо малцинство, за присъствието на вече немалко, като количество, а и значителни, като качествено участие роми в социалния, политическия, икономическия, и културния живот на българското общество, на успели роми. За да разберем истинският свят на успелите роми – трябва първо да го опознаем. Споделените мисли са и своебразен, извлечен от живия живот, пъстър инструктор-наръчник как човек може да успее в съвременното ни общество, въпреки етническата или религиозната си различност.

 

 

©1997-2022 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.