Васил Дечов

Среднородопско овчарство

Среднородопско овчарство

Среднородопски къщи

 

СРЕДНОРОДОПСКИ КЪЩИ

Къщите в среднородопските села по вънкашния си изглед и вътрешното си разпределение се делят на три главни типа: 1) чисто селски, който е най-стар, 2) колибарски и 3) градски (най-новият). Къщата от пър­вия тип е четвъртита двукатна сграда с каменни стени, малки прозорци и еднокрилна широка външна врата на долния кат. Сградата е покрита с плочи. Вънкашните стени не са измазани с вар, а вътрешните са из­мазани с бяла глина или с рядка вар. Комините са дебели. На горния етаж стърчи каменна пещ, която е залепена на вънкашната страна на зида и е подпряна с дереци (стълбове). На прозорците са препречените дървени топузлии пармаклъци и се затварят извътре с дъсчени сюрмье-капаци. Вътрешното разпределение е такова: на долния кат има само едно отделение, което служи за мазе (зимник), а останалото пространство, наречено вътрешен двор, служи за поднечване на дър­ва, земеделчески и овчарски прибори. Горният кат е разделен на четири отделения: коща за седене (жи­веене), кьошк (малка стаица за госте), кльет (килер) за миелник и потон (коридор), от който се спуща ска­лата (стълбата) за долния кат. Плевнята е направена отделно от къщата.

Къщата от колибарския тип е двукатна сграда, дъл­га 13—15 метра, широка 8—10 метра и висока 5—6 мет­ра. Стените и прозорците са такива, каквито са на чи­сто селските къщи. Сградата е покрита с плочи, це­пени дъски или ръжени снопе. На много къщи отде­лението, което служи за живеене на хората, е покрито с плочи, а отделението, което служи за плевня и подник — със снопе или дъски. Вътрешното разпределение е такова: долният кат е разделен с каменна стена на две нееднакви части. Едното (по-голямото) се състои ог двор и зимник, т. е. разпределено е така, както и в чисто селската къща. Второто (по-малкото) отделе­ние служи за подник (яхър). Горният кат е също раз­делен на две части. По-голямата част, която се намира върху двора и зимника, е разделена на стая за жи­веене, кьошк (гостоприемна стая), кльет и потон; дру­гата (по-малката) част, която се намира върху под­ника, служи за плевня.

Къщите от градския или инак наричан дивит-бичими (прилични на дивит) тип е многоъгълна двукатна сгра­да. Долният кат е висок 3—4 метра, а горният 21/2—3 метра; 3/5 от вънкашните стени на сградата са каменни, а 2/5 — паянтови. Навън от главните стени стър­чат разни пейки и други затворени чикми. На прозор­ците, които са доста големи, са препречените четвър­тити букови пармаклъци. На кьошкьовите и пейкините прозорци има двойни капаци, които се отварят навън, а затварят навътре. На долния кат има две врати, от които едната е голяма и е двукрилна, а другата е мъ­ничка и еднокрилна. Мъничката врата се отделя от го­лямата само с един стълб, дебел 30—40 см. Над вра­тите има много широко, но късо отверстие, запречено с дървени четвъртити пармаклъци. Сградата е покрита с тикли. Стрехите на покрива са издадени навън 70—80 см. Вънкашните стени на сградата са измазани с аладжа сува (вар, смесена с пясък), измазани са с нея само дребните камъни и междините, а не и едрите камъни. Вътрешното разпределение е такова: на дол­ния кат край двете стени е направен потон (коридор), широк 2—3 метра и издигнат над терена (пода) 2 метра. На единия край на потона е направена ниската коща (малка зимна стаица), а до нея е залепен ма­лък кльет с миелник. На другия край на потона е по­ставена стълбата, която води за горния кат. Под нис­ката къща се намира зимникът, а празното място под стълбата и под останалата част на потона служи за поднечване на дърва и други вещи. Дворът е постлан с плочи. Горният кат е разделен на шест отделения: горна коща (стая за живеене), пейка (чикма), кьошк (гостоприемна стая), малък кьошк, кльет и потон (ко­ридор). Стените са измазани с вар, а таваните, вра­тите, мусандрите (дулапите) и дюшемето са направени от бичени и стругосани елови или борикови дъски. На вратите има железни резии, тракази и ключове.

Първият (чисто селският) тип преобладава в ония среднородопски села, които съществуват от 200—300 години насам. Вторият (колибарският) тип преобладава в новите и малките села, а третият (дивит-бичими) се среща както в по-старите, така и в по-новите големи села. Тия три типа чьостиш се смесват едни с други, но къщите от смесените типове имат добър вънкашен изглед.

 

©1997-2021 ОМДА Всички права са запазени.
Дизайн и програмиране  Революшън Технолоджис.